Privacy:

Gebruikers Website Dating Unplugged

Dating Unplugged respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijk informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Dating Unplugged verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan Dating Unplugged worden verstrekt via de website van Dating Unplugged of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u hierover vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Disclaimer:

Bedankt voor uw bezoek aan datingunplugged.nl en het lezen van onze Legale Disclaimer. Dating Unplugged en verzorgt een dating service in de evenementensector. Dating Unplugged personeel en het grote publiek kunnen gebruik maken van deze website om er openbaar beschikbare informatie op te halen.
Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Dating Unplugged doet zijn uiterste best te waarborgen dat de informatie en content waarnaar wordt verwezen en waarin Dating Unplugged als connectie fungeert volledig en juist is. Dating Unplugged is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Dating Unplugged aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina’s of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina’s omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Dating Unplugged geeft geen garanties van welke aard dan ook. De website van Dating Unplugged bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Dating Unplugged liggen.

Dating Unplugged geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen die buiten het domein van Dating Unplugged liggen. Dating Unplugged vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Dating Unplugged en Dating Unplugged geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Dating Unplugged. Tevens is Dating Unplugged niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Dating Unplugged die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval kwade opzet is Dating Unplugged in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door Dating Unplugged, behalve het enkele materiaal dat valt onder het auteursrecht van anderen en hier gebruikt wordt met toestemming. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Deze site bevat ook een aantal merken, die niet mogen worden toegeëigend door andere personen dan de eigenaar van het handelsmerk en mag niet worden gebruikt in strijd met het merkenrecht.
Dating Unplugged is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er aan de informatie op de pagina’s van onze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Dating Unplugged geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Cookies

:
Onze website kan gebruik maken van ”cookies”. Copyright © 2018 Dating Unplugged. All Rights Reserved.